Twardość różnych stref połączenia spawanego

Listopad 20th, 2011 Sprzęt spawalniczy

zaobserwować na zgładach próbek, przy pomiarze twardości i prób udarności poszczególnych stref. Największa twardość występuje w strefie przejściowej od spoiny do materiału rodzi-mego, co wskazuje, że w tych warstwach nastąpił wzrost własności wytrzymałościowych i że w połączeniu spawanym sąsiadują ze sobą warstwy o różnej wytrzymałości (rys. 9). Udarność w różnych warstwach połączenia spawanego wykazuje najniższą wartość dla warstw o najwyższej twardości (rys. 10). Wzrost wytrzymałości na rozciąganie wiąże się ze spadkiem własności plastycznych strefy przejściowej w połączeniu spawanym. Z tych powodów rozciągana próbka ze spoiną czołową zrywa się w materiale rodzimym, w którym następują większe wydłużenia i przewężenia przekroju poprzecznego, a nie w spoinie. Twardość strefy przejściowej jest wyższa w stalach o większej zawartości węgla, na skutek samoczynnego hartowania się. Proces utwardzania się strefy przejściowej przyspiesza się przy szybszym odprowadzaniu ciepła, przy spawaniu grubościennych elementów lub pod wpływem zimna, deszczu, wiatru.


No Responses to “Twardość różnych stref połączenia spawanego”

Comments are closed.